Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

iné dokumenty

 1. Štatút rady školy
 2. \"Rekonštrukcia povrchu futbalového ihriska - Varhaňovce\" po povodni
 3. \"SO 02 Miestne komunikácie a chodníky\" oprava po povodni
 4. \"SO 01 Lávka k prečerpávacej stanici kanalizácie\" oprava po povodni
 5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Varhaňovciach
 6. Výberové konanie na riaditeľa základnej školy Varhaňovce
 7. zásady odmeňovania poslancov
 8. Vyhláška -26D/1050/2013
 9. VO školské potreby 2013-2014
  výzva
 10. VO školské potreby 2013-2014
  výkaz výmer
 11. VO školské potreby 2013.- 2014
  výkaz výmer
 12. ÚZ plán Varhaňovce- zadanie
 13. ÚZ plán Varhaňovce- oznámenie oprerokovaní zadania
 14. VO projekt 4.1 c oznámenie
 15. Informácia podľa §41 os.1zák. o VO
  Rekonštrukcia multifunkčného ob. domu
 16. Rozpočet 2014-2016
 17. záverečný účet obce za r. 2013
 18. voľby do orgánov samosprávy 2014
  oznámenie o počte obyvateľov, počte volených poslancov,
 19. oznámenie - projekt- Prevenciou k ochrane obyvateľou a majetku
  Občianske hliadky
 20. prevenciou k ochrane obyvateľov a majetku
  Výberové konanie na pracovné miesto člena akoordinátora
 21. Publicita - Prevenciou o ochrane obyvateľov a majetku
 22. Vyhlásenie výberového konania - Audítor
 23. Zvozový kalendár 2015
 24. Vyhlásenie výberového konania - Hlavný kontrolór obce
 25. Vyhlásenie výberového konania na TSP a ATSP
 26. Výzva na predložemnie ponúk Varhaňovce STRAVNÉ LÍSTKY
 27. Výzva Finančný a projektový manažment
 28. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja
 29. Mapka riešenia územia strategického dokumentu - Územný plán Prešovského samosprávneho kraja
 30. Oznam o výberovom konaní
 31. Záverečný účet obce Varhaňovce
 32. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
 33. Štatút rady školy
 34. Vyhlásenie výberového konania na ATSP
 35. Verejná vyhláška "Varhaňovce-vodojem 100m3 a prívodné potrubie-líniova stavba"
 36. Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ školy
 37. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK
 38. Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
 39. Oznámenie o stgrtegickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 1,2015 územného plánu obce Brestov
 40. Voľby do NR SR
 41. Výzva na predkladanie ponúk AČ
 42. Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020
 43. Správa o hodnotení strategického dokumentu
 44. Doplnok ku správe o hodnotení strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014-2020
 45. Varhaňovce - návrh PRO
 46. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020
 47. Výzva na predkladanie ponúk
 48. Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020
 49. Výberové konanie učiteľka MŠ
 50. Verejná vyhláška - skládka komunálneho odpadu
 51. SAD zmena CP
 52. Oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja
 53. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja” – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
 54. Oznámenie o voľných pracovných miestach