Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

VZN

 1. VZN o poplatkoch za sálu KD a zasadaciu miestnosť
 2. VZN o poplatkoch
 3. VZN trhoviská
 4. VZN zásady hospodárenia s majetkom
 5. VZN miestne dane a poplatky na r. 2012
 6. VZN miestne referendum
 7. Návrh VZN dane a poplatky na r. 2013
 8. VZN dane a poplatky na r. 2013
 9. VZN č. 3 príspevok na CVČ a ŠKD na r. 2014
 10. VZN č. 4/2013 príspevok na financovanie škôl na r. 2014
 11. VZN č. 5/2013 dane a poplatky na r. 2014
 12. Návrh VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Varhaňovce
 13. Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska
 14. VZN 1-2015 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
 15. VZN č.2-2015 o výstavbe,údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce varhaňovce
 16. Návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce
 17. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Varhaňovce
 18. Návrh VZN o miestnch daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opdpady
 19. Návrh VZN o verejnom poriadku
 20. VZN č. 3-2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Varhaňovce
 21. VZN č.4-2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Varhaňovce
 22. VZN č. 5-2015 o miestnych daniach, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 23. VZN 6-2015 o verejnom poriadku
 24. Návrh VZN 1-2016 Požiarny poriadok obce Varhaňovce
 25. VZN 1-2016 Požiarny poriadok obce Varhaňovce
 26. Návrh VZN 2-2016
 27. Návrh VZN 3-2016 o výstavbe údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Varhaňovce
 28. VZN 2-2016
 29. VZN Pohrebisko
 30. Návrh VZN 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Varhaňovce
 31. VZN 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Varhaňovce