Kontakt

Adresa úradu:
Obec Varhaňovce
Č. 56
082 05 p. Š. Bohdanovce
Telefón:
+421 51 77 811 17,
+421 51 749 5471
varhanovce@stonline.sk
www.varhanovce.ocu.sk
IČO: 00 327 956
VÚB banka a.s. Slovensko
č.ú./banka: 20627572/0200

Napíšte nám

Fotogaléria:

zmluvy

 1. Dodatok k zmluve o dielo o dodávke projektových prác
 2. zmluva o dodávke elektriny
 3. Dodatok k zmlve FSR
 4. zmluva -Poskytovanie právnych služieb
 5. ZOD Komunikácie a chodníky -oprava po povodniach
 6. ZOD Lávka k prečrpávacej stanici - oprava po povodniach
 7. zmluva na projektovú dok. škola
 8. ZOD Úprava futbalového ihriska po povodniach
 9. zmluva o poskytovaní údajov - kataster
 10. zmluva na správu majetku obce - ČOV
 11. dodatok k zmluve elektrina - SLOVAKIA Eenrgy
 12. dodatok k zmluve KUŽP
 13. dodatok k zmluve Orange
 14. zmluva Orange
 15. zmluva Metro
 16. zmluva min. poľ. a rozvoja vidieka -projekt 4.1
 17. dodatok k zmluve ASPOaZM
 18. Zmluva ÚPSVaR aktivačné
 19. zmluva stav. dozor pre 4.1
 20. dodatok k zmluve na VO pre 4.1
 21. zmluva - revitálizácia centra obce 4.1
 22. dodatok k zmluve - UPSVaR absolventská prax
 23. zmluva výb. konanie strava ZŠ
 24. zmluvana dodávku potravín ZŠ
 25. dodatok zmluvy kom. odpad AVE
 26. zmluva - audit na r. 2010
 27. zmluva na odpredaj pozemku PSK
 28. zmluva Dexia banka
 29. zmluva Fúra - vývoz odpadov
 30. dodatok č.1 revialzacia cetra obce 4.1
 31. zmluva o poskytnutí právnyh služieb
 32. Zmluva UNION ZP
 33. dodatok č. 1/DZ221401205150101 min. poľnohospodárastva
  ROP 4.1 rev. centra obce Varhaňovce
 34. zmluva na projekt dok. - multifunkčný ob.dom
  projekt 2.1.b
 35. dodatok č. 1 ROP 4.1 Steelstav s. r. o.
 36. zmluva ÚPSVaR -aktivačná činnosť č. 30/§52/2012/NP V-2
 37. zmluva VVS a.s. Košice
 38. Zmluva FSR
 39. dodatok zmluvy Komunal energy s. r. o.
 40. dohoda o ukončení zmluvy FSR - TSP
 41. Dodatok č. 5 dexia - komunal komfort úver
 42. zmluva Municipálny úver - prima banka
 43. zmluva o účte municipalneho úveru Prima banka
 44. dodatok č. 6 prima banka- Komfort úver
 45. zmluva audit za r. 2011
 46. zmluva orange
 47. zmluva kataster
 48. zmluva na VO plyn
 49. zmluva na VO elektrina
 50. dodatok č. 2 DZ221401205150102 rev. centra obce4.1
 51. kúpna zmluva odpredaj pozemku PSK
 52. zmluva absolvenská prax 2013
 53. dodattok č. 1 SPP dodávka plynu
 54. zmluva o dielo 1/2013 oprava fasády ZŠ
 55. zmluva Komunal energy
 56. zmluva VSD VO
 57. zmluva VSD dom smútku
 58. zmluva VSD ZŠ
 59. zmluva VSD OcÚ
 60. zmluva min. pôdohospodárstva oecný dom
 61. zmluva VSD VO Bunetice
 62. zmluva ver. obstarávanie multifunkčný ob. dom
 63. dodatok k zmluve ver, ob. multifunkčný ob dom
 64. zmluva oprava miest. komunikácií a chodníkov
 65. zmluva interaktívna tabuľa dodávka
 66. zmluva o dielo - oplotenie areálu ZŠ
 67. zluva na ver. obstar. -multifunkčný ob. dom
 68. zmluva úz. plán
 69. zmluva úz. plán -výškopis
 70. zmluva audit r.2012
 71. zmluva Orange škola
 72. zmluva UPSVaR aktivačné
 73. zmluva VO učebné pomôcky ZŠ
 74. dohoda UPSVaR č. 38/50j/NS/2013/NP
 75. zmluva APL plus školské potreby
 76. Zmluva VO Lasasachi s.r.o
 77. Dodatok 1 2014 Fúra
 78. dodatok 2 2014 Fúra
 79. dodatok k zmluve
 80. kúpna zmluva odkúpenie poz. 5/31
 81. zmluva projekt 4.1 c Min. poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
  revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkov MRK
 82. zmluva ÚPSVaR č. 8/§50j/NS/2014/ŠR
  na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
 83. zmluva Ekotorysa- vývoz separovaného odpadu
 84. zmluva auditor.r. 2014
 85. príkaz. zmluva na VO elektrika
 86. príkaz. zmluva na VO plyn
 87. Zmluva MPC -projekt
  Aktivizujúce metódy vo výchove
 88. dodatok zmluvy 2 Fúra
 89. zmluva aktivačné 2014 ÚPSVaR
 90. zmluva o dielo ROP 4.1 c
  revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom na príslušníkou MRK
 91. zmluva stavebný dozor projet 4.1C
 92. Zmluva o dielo MOVYROB projekt 2.1b
  Rekonštrukcia multifunkčného ob.domu
 93. Rozpočet k ZOD projekt 2.1b
  Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu
 94. Dodatok č. 1 § 10 UPSVaR Prešov
 95. Zmluva stav.dozor
 96. kúpna zmluva SCARPI s .r.o
  rekonštrukcia MOD exterierové vyb. stoličky
 97. kúpna zmluva SCARPI s. r. o.
  rekonštrukcia MOD 713 001 interrierové vybavenia
 98. rozpočet MOD 713001 interiérové vybavenia
  Rekonštrukcia MOD
 99. rozpočet MOD exteriérové vybavenia, stoličky do spol. miestnosti
  rekonštrukcia MOD
 100. dodatok zmuvy č.1 SCARPI s.r.o.
  Rek. MOD 713001 interiérové vybavenia
 101. dodatok zmluvy č. 1 SCARPI s. r. o.
  Rek. MOD exteriérové vybavenia, stoličky do spol. miestnosti
 102. zmluva ministerstvo PSVaR
  prevenciou k ochrane obyvateľov a majetku - občianske hliadky
 103. Zmluva o pripojení VSD a.s.
 104. Dodatopk k zmluve projekt 4.1c
  Revitalizácia obce Varhaňovce s dôrazom n príslušníkou MRK
 105. Dodatok k zmluve č.1 DZ221401206900101 min. pôdohospodárstva
  Rev. obce Varhaňovce s dôrazom na príslušnikou MRK
 106. Dodatok zmluvy č. 1 MPC č. 30220 26120130025
  Projekt Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 107. Kúpna zmluva rekonštrukci a MOD
  vybavenie kom. centra 713004interierové vybavenia biela technika
 108. Dodatok č. 1 Rekonštrukcia MOD
  vybavenie Kom. centra interierové vybavenia , biela technika
 109. Kúpna zmluva ,rekonštrukcia MOD
  vabavenie kom. centra 713 002 IKT
 110. Dodatok č. 1 Rekonštrukcia MOD
  vybavenia kom. centra IKT
 111. Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
 112. Dodatok k zmluve Prima banka
 113. Rámcová zmluva o dodávke potravín pre školskú jedáleň MŠ a potravinových balíčkov pre ZŠ vo Varhaňovciach
 114. DOHODA č.264/PO/2014/§12
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
 115. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 116. Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
 117. Dohoda č. 13/PO/2015/§12
 118. Dohoda č. 107/2015/§10
 119. Zmluva o bežnom účte
 120. Dohoda č.15/37/50J/2
 121. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku
 122. Zmluva o spolupráci k Národnému projektu terénna sociálna práca v obciach
 123. Zmluva o spolupráci k Národnému projektu Komunitné centrá
 124. Mandátna zmluva
 125. Zmluva o združenej dodávke elektriny
 126. Mandátna zmluva
 127. Zmluva o dielo
 128. Mandátna zmluva
 129. Dohoda č. 107/2015/§10
 130. Dohoda č. 15,37,052,291
 131. Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 132. Zmluva o uverejnení firmy
 133. Zmluva DOXX
 134. Dohoda č.28/PO/2015/§12
 135. Dohoda č.27/PO/2015/§12
 136. Zmluva na výkon stavebného dozoru
 137. Zmluva o dielo - Rekonštrukcia multifunkčného obecného domu - architektonické a stavebné riešenie - časť 2
 138. Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP
 139. Dohoda č.15/37/054/67
 140. zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
 141. Kontrakt č. TANS1500131
 142. Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
 143. Rámcová zmluva
 144. Zmluva o poskytnutí služieb
 145. Poistná zmluva
 146. Zmluva o dodávke plynu
 147. Dodatok k zmluvám o dodávke plynu
 148. Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
 149. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 14.4.2015
 150. Dodatok č3 k zmluve o NFP
 151. Dodatok č.1 k MZ
 152. Dodatok č. 1 k dohode č. 28,PO.2015,§12
 153. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 154. Skupinové združené úrazové poistenie účastníkov hromadných akcií v tuzemsku podľa tarifu CR1
 155. Dohoda č. 116/PO/2015/§12
 156. Dodatok č. 1 ku kontraktu č. TANS1500131
 157. Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201517567_Z
 158. Dohoda č.187/2015/§10
 159. Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO s.r.o.
 160. Varhaňovce MUU dodatok 1
 161. Poistná zmluva Biznis plus - číslo poist. zmluvy 8093020034
 162. Poistná zmluva Biznis plus - číslo poist. zmluvy 8093020167
 163. Zmluva o poskytovaní služieb - ATH - PO s.r.o
 164. Dodatok č.2 ku Kontraktu č. TANS1500131
 165. Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
 166. Dodatok č.1 k dohode č. 15/37/052/291
 167. Dohoda č.15,37,012,256
 168. Dohoda č.15/37/054/132-ŠnZ
 169. Poistná zmluva PZ 1239000162
 170. Dohoda číslo 15/37/052/1442
 171. Poistná zmluva PZ 1239000161
 172. Dohoda č.15/37/52A/156
 173. Zmluva o poskytnutí služieb - audite účtovnej závierky obec Varhaňovce
 174. Dodatok č.1 k dohode č.15/37/054/132-šnZ zo dňa 13.10.2015
 175. Dodatok č.2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
 176. Dohoda č.15/37/012/311
 177. Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
 178. Mandátna zmluva ATH-PO s.r.o.
 179. DOHODA č.16-37-010-4
 180. RÁMCOVÁ DOHODA
 181. Dohoda č.16/37/012/8
 182. Kúpna zmluva
 183. Zmluva o dielo ATELIÉR URBEKO, s.r.o.
 184. Dodatok č.1 k dohode č.15/37/054/132-ŠnZ
 185. Zmluva o výpožičke Ľudmila Žigová
 186. Zmluva o výpožičke Kvetoslava Balogová
 187. Zmluva o výpožičke Gabriela Gáborová
 188. Zmluva Kooperativa poistka číslo 6588491628
 189. Zmluva o dielo
 190. Dodatok č.3 k dohode č.15/37/054/132-ŠnZ
 191. Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
 192. Zmluva Dobrovoľná požiarna-- ochrana
 193. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
 194. Zmluva VKE0720201526A
 195. Dohoda č.16/37/012/50
 196. Zmluva o poskytovanie služieb - WI-NET BJ s.r.o.
 197. Dohoda č.16/37/054/198
 198. Dodatok č.1 o poskytovaní služieb
 199. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
 200. Dohoda č.16/37/52A/114
 201. Dohoda č.16/37/052/923
 202. Poistná zmluva - urazové poistenie §52
 203. Dohoda č.16/37/012/162
 204. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
 205. Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb
 206. Zmluva č. 286/2016/ORHC
  Zmluva o poskytnutie dotácie v zmysle VZN
 207. Zmluva o dielo Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Varhaňovce
 208. Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtovje kapitoly Min. dop., výstavby a reg. rozvoja SR na rok 2016
 209. ZoD ZŠ Varhaňovce
 210. Dohoda č. 16,37,010,128
 211. Zmluva o dielo č.31/2016
 212. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
 213. Licenčná zmluva č. U21482016 URBIS
 214. Dohoda č.16/37/010/128
 215. Dodatok č.1 k Rámcovej dohode z 25.01.2016
 216. Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 31.2016 zo dňa 05.09.2016
 217. Kontrakt č. TANS1600164
 218. Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
 219. Dohoda č. 16/37/012/222
 220. Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb
 221. ZoD Internetová prezentácia
 222. Zmluva č. 119749 08 U03 Enviromentálny fond
 223. Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
 224. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí právnych služieb
 225. Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení separovaného zberu komunálnych odpadov uzavretej dňa 01.01.2014
 226. Príkazná zmluva č.19/PO/2016/EL
 227. Príkazná zmluva č.10,PO,2016,ODP
 228. Príkazná zmluva č.26,PO,2016,PL